لیست محصولات(به ترتیب الفبا)

  • فیلتر ها
نام مجموعه
A.S.A 325 MG سیستم عصبی
ACA TAB سیستم عصبی
ACETAMINOPHEN (D.P) 325MG TAB سیستم عصبی
ACETAMINOPHEN (D.P) 500MG TAB سیستم عصبی
ACETAMINOPHEN 100 MG/ML 15 ML سیستم عصبی
ACETAMINOPHEN 125MG SUPP سیستم عصبی
ACETAMINOPHEN 325MG SUPP سیستم عصبی
ACETAMINOPHEN CODEINE (300/20) سیستم عصبی
ACETAMINOPHEN CODEINE (D.P) (300+10)MG TAB سیستم عصبی
ACICLOVIR (D.P) 200MG TAB ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
ACICLOVIR (D.P) 400MG TAB ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
ADAPALENE 0.1% 30 G پوستی
ADEFOVIR (D.P) 10MG TAB ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
ADULT COLD TAB دستگاه تنفسی
ALENDRONATE DAROUPAKHSH 10MG TAB سیستم عضلانی-اسکلتی
ALFENTANIL 1MG/2ML سیستم عصبی
ALFENTANIL 2.5MG/5ML سیستم عصبی
AMIKACIN 100MG/2ML ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
AMIKACIN 500MG/2ML ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
AMINOPHYLLINE (D.P) 250MG/10ML AMP دستگاه تنفسی
AMITRIPTYLINE (D.P) 10MG TAB سیستم عصبی
AMITRIPTYLINE 100MG TAB سیستم عصبی
AMITRIPTYLINE 25MG TAB سیستم عصبی
AMLODIPINE 5MG TAB سیستم قلبی عروقی
AMLODIPINE/ATORVASTATIN (D.P) 5/20MG TAB سیستم قلبی عروقی
ASA 100 MG CHEWABLE TAB سیستم عصبی
ASA 325 MG ORAL TABLET سیستم عصبی
ASA CODEINE (D.P) TAB سیستم عصبی
ATENOLOL 100MG TAB سیستم قلبی عروقی
ATENOLOL 50MG TAB سیستم قلبی عروقی
ATORVASTATIN (D.P) 10MG TAB سیستم قلبی عروقی
ATORVASTATIN (D.P) 20MG TAB سیستم قلبی عروقی
ATORVASTATIN (D.P) 40MG TAB سیستم قلبی عروقی
ATRACURIUM 25MG/2.5ML سیستم عضلانی-اسکلتی
ATRACURIUM 50MG/5ML سیستم عضلانی-اسکلتی
ATROPINE SULFATE 0.5MG/1ML ارگان های حسی
ATROPINE SULFATE 20MG/2ML ارگان های حسی
AZELAIC ACID (D.P) 20% 30G CREAM پوستی
BAREX 135G SACHET مختلف
BAREX 240 G/240 ML مختلف
BENZOYL PEROXIDE 10% LOTION پوستی
BETACORTAL 4MG/1ML AMP پوستی
BETAMETHASONE (D.P) 0.1% 5ML OPH DROP پوستی
BETAMETHASONE (D.P) 4MG/1ML AMP پوستی
BETAMETHASONE 0.1% 15G CREAM پوستی
BETAMETHASONE 0.1% 15G CREAM پوستی
BETAMETHASONE 0.1% 15G OINT پوستی
BETAMETHASONE 0.1% 15G OINT پوستی
BETAMETHASONE 0.1% 20 ML LOTION پوستی
BETAMETHASONE LA (D.P) 1ML AMP پوستی