لیست محصولات(به ترتیب الفبا)

  • فیلتر ها
نام مجموعه
CALCIPOTRIOL 50MCG/G 30 G OINT پوستی
CAPTOPRIL (D.P) 25MG TAB سیستم قلبی عروقی
CAPTOPRIL (D.P) 50MG TAB سیستم قلبی عروقی
CARVEDILOL (D.P) 12.5MG TAB سیستم قلبی عروقی
CARVEDILOL 6.25 MG سیستم قلبی عروقی
CELEXIB 100MG CAP سیستم عضلانی-اسکلتی
CELEXIB 200 AARTI DRUGS CAP سیستم عضلانی-اسکلتی
CETIRIZINE (D.P) 10MG TAB دستگاه تنفسی
CETIRIZINE 5MG/5ML 60ML دستگاه تنفسی
CHILDREN COLD TAB مختلف
CHLORPHENIRAMINE (D.P) 4MG TAB دستگاه تنفسی
CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML دستگاه تنفسی
CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB دستگاه تنفسی
CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 1500 U VIAL سیستم مجاری ادراری و هورمونهای جنسی
CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 1500U سیستم مجاری ادراری و هورمونهای جنسی
CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 500 U VIAL سیستم مجاری ادراری و هورمونهای جنسی
CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 5000 U VIAL سیستم مجاری ادراری و هورمونهای جنسی
CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 5000U سیستم مجاری ادراری و هورمونهای جنسی
CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 500U سیستم مجاری ادراری و هورمونهای جنسی
CIMETIDINE (D.P) 200MG/2ML AMP دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
CIPROFLOXACIN (D.P) 250MG TAB ارگان های حسی
CIPROFLOXACIN 500MG TEMAD ارگان های حسی
CITALOPRAM (D.P) 20MG FC TAB سیستم عصبی
CITALOPRAM (D.P) 40MG FC TAB سیستم عصبی
CITOPRAM 40MG/ML DROP سیستم عصبی
CLINDAMYCIN 300 MG/2ML سیستم مجاری ادراری و هورمونهای جنسی
CLOBETASOL 0.05% 15G CREAM LAMINATE TUBE پوستی
CLOBETASOL 0.05% 20 ML پوستی
CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM پوستی
CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT پوستی
CLOZAPINE 100 MG سیستم عصبی
CLOZAPINE 25 MG سیستم عصبی
CO TRIMOXAZOLE (D.P) 400/80 MG TAB ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
CO TRIMOXAZOLE (D.P) 800/160 MG TAB ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
CROMOLYN SODIUM 2% 5ML OPH DROP دستگاه تنفسی
CROMOLYN SODIUM 20MG/ML دستگاه تنفسی
CYPRACTIN DIPHARMA دستگاه تنفسی
CYTOCEPT 500MG TAB ضد سرطان و عوامل گیری