لیست محصولات(به ترتیب الفبا)

  • فیلتر ها
نام مجموعه
DABIGATRAN (D.P) 150MG CAP خون و بافت خون
DABIGATRAN (D.P) 75MG CAP خون و بافت خون
DEXAMETHASONE (D.P) 8MG/2ML AMP ارگان های حسی
DEXAMETHASONE 0.1% OPH DROP ارگان های حسی
DEXAMETHASONE 8MG/2ML ارگان های حسی
DEXTROSE 3.33% & SODIUM CHLORIDE 0.3% 1000ML خون و بافت خون
DEXTROSE 3.33% & SODIUM CHLORIDE 0.3% 500ML خون و بافت خون
DEXTROSE 5% 1L INF P BOTTLE خون و بافت خون
DEXTROSE 5% 500ML خون و بافت خون
DEXTROSE 50% 500ML خون و بافت خون
DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P BOTTLE خون و بافت خون
DEXTROSE NACL 5% 0.9% (D.P) 1L INF P BOTTLE خون و بافت خون
DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P BOTTLE خون و بافت خون
DICLEN 1% 60G SHELF LIFE 2 YEARS سیستم عضلانی-اسکلتی
DICLEN 75MG/3ML سیستم عضلانی-اسکلتی
DICLOFENAC 100MG SUPP سیستم عضلانی-اسکلتی
DICLOFENAC 50MG SUPP سیستم عضلانی-اسکلتی
DILTIAZEM 60MG TAB سیستم قلبی عروقی
DIPHENHYDRAMINE 60ML دستگاه تنفسی
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML دستگاه تنفسی
DIPHENOXYLATE (D.P) 2.5MG TAB دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
DIPIPENEM ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
DIPISULIN 70/30 VIAL دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
DIPISULIN N 1000IU/10ML VIAL دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
DIPISULIN R 1000IU/10ML VIAL دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
DIPIX 75MG TAB خون و بافت خون
DONEPEZIL (D.P) 10MG TAB سیستم عصبی
DONEPEZIL (D.P) 5MG TAB سیستم عصبی
DORZOLAMIDE 2% ارگان های حسی
DOXIPEN 10MG CAP سیستم عصبی
DOXIPEN 25 100 TAB سیستم عصبی
DOXIPEN 25 60 TAB سیستم عصبی
DULOXETINE (D.P) 60MG CAP سیستم عصبی
DULOXETINE 30MG CAP سیستم عصبی