لیست محصولات(به ترتیب الفبا)

  • فیلتر ها
نام مجموعه
DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P BOTTLE خون و بافت خون
DEXTROSE NACL 5% 0.9% (D.P) 1L INF P BOTTLE خون و بافت خون
DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P BOTTLE خون و بافت خون
DICLEN 1% 60G SHELF LIFE 2 YEARS سیستم عضلانی-اسکلتی
DICLEN 75MG/3ML سیستم عضلانی-اسکلتی
DICLOFENAC 100MG SUPP سیستم عضلانی-اسکلتی
DICLOFENAC 50MG SUPP سیستم عضلانی-اسکلتی
DILTIAZEM 60MG TAB سیستم قلبی عروقی
DIPHENHYDRAMINE 60ML دستگاه تنفسی
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML دستگاه تنفسی
DIPHENOXYLATE (D.P) 2.5MG TAB دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
DIPIPENEM ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
DIPISULIN 70/30 VIAL دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
DIPISULIN N 1000IU/10ML VIAL دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
DIPISULIN R 1000IU/10ML VIAL دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
DIPIX 75MG TAB خون و بافت خون
DONEPEZIL (D.P) 10MG TAB سیستم عصبی
DONEPEZIL (D.P) 5MG TAB سیستم عصبی
DORZOLAMIDE 2% ارگان های حسی
DOXIPEN 10MG CAP سیستم عصبی
DOXIPEN 25 100 TAB سیستم عصبی
DOXIPEN 25 60 TAB سیستم عصبی
DULOXETINE (D.P) 60MG CAP سیستم عصبی
DULOXETINE 30MG CAP سیستم عصبی
ENOXAPARIN SODIUM 100MG/ML 0.6 ML خون و بافت خون
ENOXAPARIN SODIUM PFS 4000IU خون و بافت خون
ENOXAPARIN SODIUM PFS 6000IU خون و بافت خون
EPINEPHRINE 0.1MG/ML سیستم قلبی عروقی
EPINEPHRINE 1MG/1ML سیستم قلبی عروقی
EPINEPHRINE 1MG/ML SYRINGE سیستم عضلانی-اسکلتی
ERGOTAMINE C (D.P) 1/100MG TAB سیستم عصبی
ERYTHROMYCIN (D.P) 2% TOP GEL ارگان های حسی
ERYTHROMYCIN (D.P) 4% TOP GEL ارگان های حسی
ESOMEPRAZOLE (D.P) 20MG CAP دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
ESOMEPRAZOLE 40MG CAP دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
EXPECTORANT 60 ML دستگاه تنفسی
EXPECTORANT CODEINE 60ML دستگاه تنفسی
EZETIMIBE (D.P) 10MG TAB سیستم قلبی عروقی
FAMPRIDINE 10MG EXTENDED RELEASE TAB سیستم عصبی
FENTANYLE 0.1MG/ 2ML سیستم عصبی
FENTANYLE 0.5MG/10ML سیستم عصبی
FERIRON ORAL DROP خون و بافت خون
FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL DROP خون و بافت خون
FEXOFENADINE (D.P) 120MG TAB دستگاه تنفسی
FEXOFENADINE (D.P) 180MG TAB دستگاه تنفسی
FEXOFENADINE (D.P) 60MG TAB دستگاه تنفسی
FINGOLIMOD 0.5MG CAP ضد سرطان و عوامل گیری
FLUOCINOLONE 0.025% 15G CREAM پوستی
FLUOCINOLONE 0.025% 15G OINT پوستی
GABAPENTIN (D.P) 100MG CAP سیستم عصبی