Prilocaine/Felypressin CARTRIDGE (30mg+0.03 IU)

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: بی حسی تزریقی نمایش محصولات
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید