لیست محصولات بر اساس شکل دارویی

Fentanyl AMP 0.5mg/10ml

مجموعه: شکل دارویی
زیر مجموعه: آمپول نمایش محصولات
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید