لیست محصولات بر اساس شکل دارویی

Imipenem/Cilastatin POWDER FOR INJ 500mg/500mg

مجموعه: شکل دارویی
زیر مجموعه: پودر تزریقی نمایش محصولات
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید