لیست محصولات بر اساس شکل دارویی

Venlafaxine SR CAP 75mg

مجموعه: شکل دارویی
زیر مجموعه: کپسول- پیوسته رهش نمایش محصولات
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید