برنامه پاییز و زمستان مجموعه همایشهای بازآموزی اعتیاد و آسیبهای روانی سال 1396

 توجه فرمایید که همایش  شصت و چهارم در تاریخ 25 ابان ماه لغو گردیده است .