هیات دارویی کشور عراق (جناب آقای الحاجی معاون استاندار میسان عراق، آقای العلاق مدیرکل داروی استان و خانم الجبوری معاون مدیر کل و ریاست انبار داروی استان) با حضور در کارخانجات داروپخش و بازدید از خطوط تولید سرم و جامدات ، با توانمندی ها و ظرفیت های این مجموعه آشنا شدند . در انتها جلسه ای جهت همکاری های بیشتر عراق با کارخانجات داروپخش نیز تشکیل گردید .