در روز دهم اردیبهشت ماه ، به دعوت دکتر مهدی پیرصالحی ، مدیران ادوار گذشته شرکت کارخانجات دارو پخش در گردهمایی این شرکت حضور یافتند ، در این جلسه پس از بیان خاطرات و بررسی مسائل کارخانجات داروپخش ، هر کدام از مدیران به نشانه همدلی یک درخت در فضای سبز کارخانجات کاشتند .

اسامی مدیران محترم عامل ادوار شرکت کارخانجات داروپخش که در این مراسم حضور داشتند :

( در عکس ، از چپ به راست ) 

دکتر مرتضی نیلفروشان ( مدیرعامل از سال 1362 تا سال1364  )

دکتر مرتضی آذرنوش ( مدیرعامل از سال 1364 تا سال 1369 )

دکتر محمدباقر تحویل زاده ( مدیرعامل از سال 1370 تا سال 1373 )

دکتر محمود نجفی عرب ( مدیرعامل از سال 1373 تا سال 1377 )

دکتر محمد حسن واصقی ( مدیرعامل از سال 1377 تا سال 1381 )

دکتر مهدی وزیری ( مدیرعامل از سال 1381 تا سال 1382 )

دکتر ناصر نقدی ( مدیرعامل از سال 1386 تا سال 1393 )

دکتر مهدی پیرصالحی ( مدیریت عامل شرکت کارخانجات داروپخش )