داروپخش منتشر کرد! تحقق 97 درصد بودجه فروش و پوشش 100 درصدی سود خالص با افزایش 13 درصدی نسبت به سال گذشته