چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران فارما 2018 در تاریخ 2 الی 4 مهر ماه 1397 در نمایشگاه مصلی امام خمینی تهران برگزار می گردد