شرکت کارخانجات داروپخش در نظر دارد نگهداری و نظافت عمومی فضاهای سبز و ورزشی و فضای عمومی و معابر محل کارخانه خود را به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید. کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و متعاقباً تحویل پیشنهادات خود تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/8/6 واحد حقوقی و قراردادهای شرکت واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج ، خیابان داروپخش مراجعه نمایند. تلفن 16-44986815 داخلی 4341 نیز پاسخگوی پرسش های احتمالی متقاضیان خواهد بود. برای شرکت در مناقصه ، ارائه سپرده به میزان 250/000/000 ریال ضروری است. گشایش پاکت های پیشنهادی راس ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 97/8/7 در محل مزبور صورت خواهد گرفت . هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است