شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد ، تعمیر یک دستگاه چیلر آبزوربشن (جذبی) 360 تن بخش سرم سازی خود را به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.
کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ، از روز شنبه مورخ 98/1/24 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/1/31 به واحد حقوقی و قراردادها شرکت واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش مراجعه نمایند.تلفن شماره 44985586 دفتر فنی و مهندسی نیز پاسخگوی پرسش های احتمالی متقاضیان خواهد بود.
تحویل پیشنهادات در پاکت در بسته ، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/2/07 در همان محل صورت خواهد گرفت. برای شرکت در مناقصه ، ارائه سپرده نقدی به میزان ده درصد مبلغ پیشنهادی ضروری است. گشایش پاکت های پیشنهادی راس ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 98/2/09 در محل شرکت انجام خواهد شد.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است . سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .