شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد ، رفع نواقص و صدور گواهی ایمنی و سلامت 5 دستگاه آسانسور و 2 دستگاه بالابر خود را به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.
متقاضیان ضمن هماهنگی با آقای مهندس کریمی 09385780693 و بازدید از دستگاههای مورد نظر حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از درج این آگهی در سایت ،  پیشنهاد قیمت و شرح کامل کار ( شامل نواقص موجود و پیشنهادات فنی جهت رفع نواقص) را در پاکت در بسته به دفتر واحد بازرگانی داخلی این شرکت تحویل نمائید.
لازم به ذکر است کلیه مراحل بازدید بازرس و رفع نواقص و اخذ گواهی ایمنی و سلامت آسانسورها از بازرس معتمد وزارت کار بر عهده پیمانکار می باشد و تسویه حساب نهائی منوط به ارائه گواهی مذکور می باشد. در ضمن کسورات قانونی بیمه و مالیات و اخذ مفاصا حساب بیمه برعهده پیمانکار میباشد.