بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 که در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/02/31 در محل شرکت واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران-کرج خیابان داروپخش-شرکت کارخانجات داروپخش تشکیل می گردد ،با دستور جلسه ذیل حضور بهم رسانند.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند می توانند 48ساعت قبل از تشکیل مجمع به واحد سهام شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه و با ارائه ورق سهم یا گواهی موقت سهام و رونوشت کارت ملی نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.ضمنا ارائه اصل و رونوشت کارت ملی و شناسنامه در روز مجمع الزامی می باشد.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیئت مدیره،حسابرس و بازرس قانونی شرکت.

2. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی عملکرد سال منتهی به 1397/12/29

3. انتخاب حسابرس،بازرس قانونی شرکت و روزنامه کثیر الانتشار.

4. سایر مواردیکه در حدود اختیارات مجمع مذکور باشد.

                                                                        هیئت مدیره شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)