شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد ، تعداد 4000 عدد پالت پلاستیکی با ابعاد 15*120*100 سانتی متر و 15*120*90 سانتی متر و تحمل بار 1000 -1250 کیلوگرم و قابلیت بارگیری با پالت تراک از طرفین ، را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و بازدید از نمونه ، از روز دوشنبه مورخ 98/5/14 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/5/20 به واحد حقوقی و قراردادها شرکت واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه نمایند.تحویل پیشنهادات در پاکت در بسته ، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/5/27 در همان محل صورت خواهد گرفت. برای شرکت در مناقصه ، ارائه سپرده به میزان 200/000/000  ریال ضروری است. گشایش پاکت های پیشنهادی راس ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 98/5/28 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است . سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .