شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، کارتن مقوایی، سینی ، جعبه سفیدE فلوت خود را برای مدت یک سال از شرکت های واجد شرایط خریداری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه، از روز یکشنبه  مورخ 1398/11/27 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 1398/12/03 به واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کارخانجات داروپخش واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج-خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه نمایند .تحویل پیشنهاد ها در پاکت در بسته  تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1398/12/13 در واحد حراست صورت خواهد گرفت. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است .سایرشرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.