شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت تامین فویل های الومینیومی خود از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از روز سه شنبه  مورخ1398/12/06لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه1398/12/11 دریافت و پس از تکمیل، مهر و امضا ،اسناد مذکور را تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ 1398/12/17تسلیم واحد حراست نمایند.

آدرس: کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج- خیابان داروپخش طبقه اول واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کارخانجات داروپخش

شماره تماس :02144983953 داخلی 4298 .

تاریخ گشایش پاکت ها:روز  دوشنبه مورخ1398/12/19

هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است . سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.