شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت خرید گاز (شارژ سیلندرهای گاز) به مدت یکسال از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از روز چهارشنبه  مورخ 1399/01/27 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه 1399/02/02دریافت و پس از تکمیل، مهر و امضا ،اسناد مذکور را تا پایان وقت اداری روسه شنبه مورخ 1399/02/09 تسلیم نمایند.

**ضمنا لازم به ذکر است فروشنده متعهد به ارائه برگ آنالیز هرکپسول گاز به خریدار است**

آدرس: کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج- خیابان داروپخش طبقه اول واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کارخانجات داروپخش

شماره تماس :02144983953 داخلی 4298 .

تاریخ گشایش پاکت ها:روز چهار شنبه مورخ1399/02/10

 سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.