• دکتر مهدی پیرصالحی

    دکتر مهدی پیرصالحی

    مدیرعامل
    • دکتر محمدرضا پیرکلخوران

      دکتر محمدرضا پیرکلخوران

      معاون کیفیت
    • مهندس رامین قاسمی

      مهندس رامین قاسمی

      معاون بازرگانی
    • دکتر سهیل سهیلی

      دکتر سهیل سهیلی

      معاون تولید
    • دکتر محمدرضا فرقانی

      دکتر محمدرضا فرقانی

      معاون مهندسی تولید
    • دکتر مجید جزنی

      دکتر مجید جزنی

      معاون فروش و بازاریابی
    • مهندس محمود اللهیاری

      مهندس محمود اللهیاری

      معاون مالی