هیئت مدیره

دکتر وحید محلاتی

دکتر وحید محلاتی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
دکتر احمد شیبانی

دکتر احمد شیبانی

رییس هیئت مدیره
دکتر علی حائری

دکتر علی حائری

نایب رییس هیئت مدیره
محمود اللهیاری

محمود اللهیاری

عضو هیئت مدیره موظف
دکتر محمد عبداللهی

دکتر محمد عبداللهی

عضو هیئت مدیره