هيأت مديره

دکتر حمیدرضا راسخ

دکتر حمیدرضا راسخ

رئیس هيأت مديره
محمود
اللهياري

محمود اللهياري

عضو موظف هيأت مديره
دکتر محمد نادری علیزاده

دکتر محمد نادری علیزاده

نائب رئيس هيأت مديره و مدير عامل
دكتر
علي حائري

دكتر علي حائري

عضو هيأت مديره
دكتر
عليرضا يكتا دوست حسيني

دكتر عليرضا يكتادوست

عضو هيأت مديره