هيأت مديره

دکتر وحید محلاتی

دکتر وحید محلاتی

نائب رئيس هيأت مديره و مدير عامل
محمود
اللهياري

محمود اللهياري

عضو موظف هيأت مديره
دكتر
علي حائري

دكتر علي حائري

عضو هيأت مديره
دكتر
عليرضا يكتا دوست حسيني

دكتر عليرضا يكتادوست

عضو هيأت مديره