• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
A.C.A TAB (32/5+325+162/5)mg ضد درد و ضد التهاب
A.C.A TAB (32/5+325+162/5)mg قرص
A.S.A. CHEW TAB 100mg ضد درد و ضد التهاب
A.S.A. CHEW TAB 100mg قرص جویدنی
A.S.A. Codeine TAB (500+10)mg ضد درد و ضد التهاب
A.S.A. Codeine TAB (500+10)mg قرص
A.S.A. TAB 325mg ضد درد و ضد التهاب
A.S.A. TAB 325mg قرص
Acetaminophen ORAL DROP 100mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen ORAL DROP 100mg/ml قطره خوراکی
Acetaminophen SUPP 125mg ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen SUPP 125mg شیاف
Acetaminophen SUPP 325mg ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen SUPP 325mg شیاف
Acetaminophen/Caffeine/Ibuprofen CAP (325+40+200)mg ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen/Caffeine/Ibuprofen CAP (325+40+200)mg کپسول
Acetaminophen/Codeine TAB (300+20)mg ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen/Codeine TAB (300+20)mg قرص
Aciclovir TAB 200mg ضد میکروب
Aciclovir TAB 200mg قرص
Aciclovir TAB 400mg ضد میکروب
Aciclovir TAB 400mg قرص
Adapalene TOP Gel 0.1% پوستی
Adapalene TOP Gel 0.1% ژل موضعی
Adefovir TAB 10mg ضد میکروب
Adefovir TAB 10mg قرص
Adult Cold TAB ضد درد و ضد التهاب
Adult Cold TAB قرص
Alfentanil AMP 1mg/2ml مخدر
Alfentanil AMP 1mg/2ml آمپول
Alfentanil AMP 2.5mg/5ml مخدر
Alfentanil AMP 2.5mg/5ml آمپول
Amikacin AMP 100mg/2ml ضد میکروب
Amikacin AMP 100mg/2ml آمپول
Amikacin AMP 500mg/2ml ضد میکروب
Amikacin AMP 500mg/2ml آمپول
Aminophylline AMP 250mg/10ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Aminophylline AMP 250mg/10ml آمپول
Amitriptyline TAB 100mg اعصاب و روان
Amitriptyline TAB 100mg قرص
Amitriptyline TAB 10mg اعصاب و روان
Amitriptyline TAB 10mg قرص
Amitriptyline TAB 25mg اعصاب و روان
Amitriptyline TAB 25mg قرص
Amlodipine TAB 5mg قلبی عروقی
Amlodipine TAB 5mg قرص
Amlodipine/Atorvastatin TAB (5+20)mg قلبی عروقی
Amlodipine/Atorvastatin TAB (5+20)mg قرص
Aspartame TAB 18.5mg ویتامین ها و مکمل ها
Aspartame TAB 18.5mg قرص