• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
A.C.A TAB (32/5+325+162/5)mg ضد درد و ضد التهاب
A.S.A. CHEW TAB 100mg ضد درد و ضد التهاب
A.S.A. Codeine TAB (500+10)mg ضد درد و ضد التهاب
A.S.A. TAB 325mg ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen ORAL DROP 100mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen SUPP 125mg ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen SUPP 325mg ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen/Caffeine/Ibuprofen CAP (325+40+200)mg ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen/Codeine TAB (300+20)mg ضد درد و ضد التهاب
Adult Cold TAB ضد درد و ضد التهاب
Betamethasone AMP 4mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Betamethasone LA AMP ضد درد و ضد التهاب
Celecoxib CAP 100mg ضد درد و ضد التهاب
Celecoxib CAP 200mg ضد درد و ضد التهاب
Children Cold CHEW TAB ضد درد و ضد التهاب
Dexamethasone AMP 8mg/2ml ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac Sodium AMP 75mg/3ml ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac Sodium SUPP 100mg ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac Sodium SUPP 50mg ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac TOP GEL 1% ضد درد و ضد التهاب
Ergotamine-C TAB (1+100)mg ضد درد و ضد التهاب
Hydrocortisone Sodium Phosphate AMP 100mg/2ml ضد درد و ضد التهاب
Hydrocortisone Sodium Succinate POWDER FOR INJ 100mg ضد درد و ضد التهاب
Ibuprofen TAB 400mg ضد درد و ضد التهاب
Indomethacin CAP 25mg ضد درد و ضد التهاب
Indomethacin SUPP 100mg ضد درد و ضد التهاب
Indomethacin SUPP 50mg ضد درد و ضد التهاب
Methyl Salicylate TOP OINT 30% ضد درد و ضد التهاب
Methylprednisolone AMP 40mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Pediatric Grippe SYR ضد درد و ضد التهاب
Piroxicam TOP GEL 0.5% ضد درد و ضد التهاب
Rizatriptan TAB 10mg ضد درد و ضد التهاب
Sumatriptan TAB 100mg ضد درد و ضد التهاب
Tramadol AMP 50mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Tramadol CAP 50mg ضد درد و ضد التهاب
Tramadol E.R TAB 100mg ضد درد و ضد التهاب
Triamcinolone AMP 40mg/ml ضد درد و ضد التهاب