• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Amitriptyline TAB 100mg اعصاب و روان
Amitriptyline TAB 10mg اعصاب و روان
Amitriptyline TAB 25mg اعصاب و روان
Citalopram TAB 20mg اعصاب و روان
Citalopram TAB 40mg اعصاب و روان
Clozapine TAB 100mg اعصاب و روان
Clozapine TAB 25mg اعصاب و روان
Divalproex E.C TAB 500mg اعصاب و روان
Donepezil TAB 10mg اعصاب و روان
Donepezil TAB 5mg اعصاب و روان
Doxepin CAP 10mg اعصاب و روان
Doxepin CAP 25mg اعصاب و روان
Duloxetine CAP 30mg اعصاب و روان
Gabapentin CAP 100mg اعصاب و روان
Gabapentin CAP 300mg اعصاب و روان
Gabapentin CAP 400mg اعصاب و روان
Galantamine TAB 8mg اعصاب و روان
Memantine TAB 10mg اعصاب و روان
Memantine TAB 5mg اعصاب و روان
Midazolam AMP 15mg/3ml اعصاب و روان
Midazolam AMP 5mg/ml اعصاب و روان
Nortriptyline TAB 10mg اعصاب و روان
Nortriptyline TAB 25mg اعصاب و روان
Oxcarbazepine TAB 300mg اعصاب و روان
Perphenazine AMP 5mg/ml اعصاب و روان
Perphenazine TAB 2mg اعصاب و روان
Perphenazine TAB 4mg اعصاب و روان
Perphenazine TAB 8mg اعصاب و روان
Phenobarbital TAB 100mg اعصاب و روان
Phenobarbital TAB 60mg اعصاب و روان
Piracetam ORAL LIQUID 33.33% اعصاب و روان
Piracetam TAB 800mg اعصاب و روان
Rivastigmine CAP 1.5mg اعصاب و روان
Rivastigmine CAP 3mg اعصاب و روان
Topiramate TAB 100mg اعصاب و روان
Topiramate TAB 25mg اعصاب و روان
Topiramate TAB 50mg اعصاب و روان
Trazodone TAB 50mg اعصاب و روان
Venlafaxine SR CAP 150mg اعصاب و روان
Venlafaxine SR CAP 75mg اعصاب و روان
Venlafaxine TAB 37.5mg اعصاب و روان
Venlafaxine TAB 75mg اعصاب و روان