• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Aminophylline AMP 250mg/10ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Bromhexine ELIXIR 4mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Cetirizine SYR 5mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Cetirizine TAB 10mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Chlorpheniramine AMP 10mg/ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Chlorpheniramine TAB 4mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Cyproheptadine TAB 4mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Diphenhydramine Compound SYR (12.5+125)mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Diphenhydramine ELIXIR 12.5mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Expectorant Codeine SYR تنفسی و آنتی هیستامین ها
Expectorant SYR تنفسی و آنتی هیستامین ها
Fexofenadine TAB 120mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Hydroxyzine SYR 10mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Hydroxyzine TAB 10mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Hydroxyzine TAB 25mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Loratadine SYR 5mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Loratadine TAB 10mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Montelukast CHEW TAB 5mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Naphazoline NASAL DROP 0.05% تنفسی و آنتی هیستامین ها
Salbutamol SYR 2mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Salbutamol TAB 2mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Theophylline E.R TAB 100mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Theophylline E.R TAB 200mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Theophylline-G SYR (50+30)mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها