لیست محصولات بر اساس شکل دارویی

  • فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Hydrochlorothiazide TAB 50mg قرص
Hydroxyzine TAB 10mg قرص
Hydroxyzine TAB 25mg قرص
Ibuprofen TAB 400mg قرص
Isoniazid TAB 100mg قرص
Isoniazid TAB 300mg قرص
Levofloxacin TAB 500mg قرص
Loratadine TAB 10mg قرص
Losartan Potassium TAB 25mg قرص
Losartan Potassium TAB 50mg قرص
Losartan/Hydrochlorothiazide TAB (50+12.5)mg قرص
Lovastatin TAB 20mg قرص
Mebeverine TAB 135mg قرص
Melatonin TAB 3mg قرص
Memantine TAB 10mg قرص
Memantine TAB 5mg قرص
Metformin/Sitagliptin TAB (500+50)mg قرص
Methadone TAB 20mg قرص
Methadone TAB 40mg قرص
Methadone TAB 5mg قرص
Methocarbamol TAB 500mg قرص
Methyldopa TAB 250mg قرص
Moxifloxacin TAB 400mg قرص
Mycophenolate Mofetil TAB 500mg قرص
Nortriptyline TAB 10mg قرص
Nortriptyline TAB 25mg قرص
Ofloxacin TAB 200mg قرص
Ofloxacin TAB 300mg قرص
Oxcarbazepine TAB 300mg قرص
Perphenazine TAB 2mg قرص
Perphenazine TAB 4mg قرص
Perphenazine TAB 8mg قرص
Phenobarbital TAB 100mg قرص
Phenobarbital TAB 60mg قرص
Pioglitazone TAB 15mg قرص
Pioglitazone TAB 30mg قرص
Piracetam TAB 800mg قرص
Ranitidine TAB 150mg قرص
Repaglinide TAB 0.5mg قرص
Repaglinide TAB 1mg قرص
Repaglinide TAB 2mg قرص
Ritodrine TAB 10mg قرص
Rizatriptan TAB 10mg قرص
Salbutamol TAB 2mg قرص
Sulfasalazine TAB 500mg قرص
Sumatriptan TAB 100mg قرص
Tadalafil TAB 10mg قرص
Tadalafil TAB 20mg قرص
Tizanidine TAB 4mg قرص
Topiramate TAB 100mg قرص