. قیمت سهام كارخانجات #داروپخش با نماد "دارو" در بورس اوراق بهادار طی یک ماه گذشته با ٢٠ درصد رشد همراه بوده است که نشان دهنده عملكرد خوب كارکنان و مديران این مجموعه بزرگ میباشد