. مديرعامل #داروپخش ، دكتر پيرصالحي و معاونت محترم رياست سازمان غذا و دارو ، دكتر پيرويان و تيم همراه از شركت #نانوالوند و شرکت #سيناژن دیدار کردند