شرکت کارخانجات داروپخش در سی و سومین کنگره رادیولوژی حضور فعال داشت. در این کنگره داروهای حاجب رادیولوژی تولید داروپخش که برای اولین بار در ایران تولید میشود استقبال چشمگیری شد