تیم فنی و تیم تولید شرکت کارخانجات داروپخش از کارخانه سبحان دارو و بخش های تولیدی این شرکت دیدن کردند.