سازمان غذا و دارو با ثبت محصول " محلول تزریقی مگلومین کامپاند 60 "موافقت نمود و پروانه ثبت آن صادر شد.