آقاي دكتر نور شاه كامه وال، رئيس اداره تنظيمي ادويه افغانستان(معاون غذا و داروي افغانستان) از كارخانجات داروپخش دیدار و در جلسه ای با حضور آقای دکتر پیرصالحی، مدیرعامل کارخانجات داروپخش در خصوص صادرات دارو به افغانستان مذاکره کردند.