شرکت brevetti و کارخانجات داروپخش جهت همکاری، در نمایشگاه ایران فارما به مذاکره پرداختند .