شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد ، تعداد 3300 عدد کیسه 10 کیلویی برنج را از تامین کنندگان واجد صلاحیت خریداری نماید.
کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ، از روز شنبه مورخ 98/02/14 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/02/21 به واحد حقوقی و قراردادها شرکت واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه نمایند.
تحویل پیشنهادات در پاکت در بسته ، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/02/25 در همان محل صورت خواهد گرفت. گشایش پاکت های پیشنهادی راس ساعت 11 روز شنبه مورخ 98/02/28 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است . سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .