شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود در مسیرهای تهران و کرج و حومه را  برای مدت یکسال به اشخاص حقوقی واجد شرایط  واگذار نماید. کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ، از روز سه شنبه مورخ 98/5/22 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/5/28 به واحد حقوقی و قراردادها شرکت واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش مراجعه نمایند. تلفن شماره 44988703 داخلی 4341 نیز پاسخگوی پرسش های احتمالی متقاضیان خواهد بود. تحویل پیشنهادات در پاکت در بسته ، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/6/4 در همان محل صورت خواهد گرفت. برای شرکت در مناقصه ، ارائه سپرده به میزان 1/100/000/000 ریال ضروری است. گشایش پاکت های پیشنهادی راس ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 98/6/5 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است . سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .