شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد ، تعداد یک دستگاه تانک استیل 10000 لیتری ، را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و بازدید از نمونه ، از روز سه شنبه مورخ 98/6/5 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/6/11 به واحد حقوقی و قراردادها شرکت واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج - خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه نمایند.تحویل پیشنهادات در پاکت در بسته ، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/6/17 در همان محل صورت خواهد گرفت. برای شرکت در مناقصه ، ارائه سپرده به میزان 200/000/000  ریال ضروری است. گشایش پاکت های پیشنهادی راس ساعت 11 روز شنبه مورخ 98/6/23 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است . سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .