شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد،تعداد 10 دستگاه WEIGHING BOOTH را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید.کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ،ازروز دوشنبه  مورخ 1398/06/11 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 1398/06/16 به واحد تدارکات واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج-خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه نمایند .تحویل پیشنهاد ها در پاکت در بسته  تا پایان وقت اداری روز 1398/06/23 در همان محل صورت خواهد گرفت.برای شرکت در مناقصه ،ارائه سپرده به میزان  200.000.000 ریال ضروری است.گشایش پاکت های پیشنهادی راس ساعت 11 روز دوشنبه 1398/06/25 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.