شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، خرید 1 دستگاه چیلر کارخانجات داروپخش را  از  اشخاص حقوقی واجد شرایط خریداری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه ،از روز چهار شنبه  مورخ 1398/07/10 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 1398/07/16 به واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کارخانجات داروپخش واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج-خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه نمایند .تحویل پیشنهاد ها در پاکت در بسته  تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 1398/07/21 در همان محل صورت خواهد گرفت . برای شرکت در مناقصه ،ارائه سپرده به میزان  5 درصد مبلغ پیشنهادی  ضروری است. گشایش پاکت های پیشنهادی راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1398/07/23 در  محل شرکت انجام خواهد شد . هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است . سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.