شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام) در نظر دارد،تعداد 80 عدد گارد و ستون آزمایشگاهی را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه ،ازروز دوشنبه  مورخ 1398/07/08 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 1398/07/13 به واحد تدارکات واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج-خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه نمایند .تحویل پیشنهاد ها در پاکت در بسته  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1398/07/16 در همان محل صورت خواهد گرفت.برای شرکت در مناقصه ،ارائه سپرده به میزان  5 درصد مبلغ پیشنهادی ضروری است.گشایش پاکت های پیشنهادی راس ساعت 11 روز شنبه 1398/07/20 در محل شرکت انجام خواهد شد. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.