شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت خرید 1 دستگاه تانک استیل 10000 لیتری از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از روز سه شنبه  مورخ1398/10/24 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 1398/10/30 دریافت و پس از تکمیل، مهر و امضا ،اسناد مذکور را تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 1398/11/06تسلیم نمایند.

آدرس: کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج- خیابان داروپخش طبقه اول واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کارخانجات داروپخش

شماره تماس :02144983953 داخلی 4298 .

مبلغ تضمین در مناقصه :ارائه سپرده به میزان  5 درصد مبلغ پیشنهادی کل .

تاریخ گشایش پاکت ها:روز سه شنبه مورخ 1398/11/08

هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است . سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.