شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد یک دستگاه ساختمان داخل محوطه شرکت به همراه خدمات نگهداری از فرزندان کارکنان خود را برای مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط (دارای مجوز رسمی) واجد شرایط واگذار نماید. کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ،از روزشنبه مورخ1398/11/19لغایت پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ1398/11/23به واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کارخانجات داروپخش واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج-خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه نمایند .تحویل پیشنهاد ها در پاکت در بسته  تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ1398/11/30در واحد حراست صورت خواهد گرفت. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است. سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.