شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت تامین لیبل های بسته بندی خود از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از روز شنبه  مورخ 1398/11/19 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1398/11/23دریافت و پس از تکمیل، مهر و امضا ،اسناد مذکور را تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 1398/11/29تسلیم نمایند.

آدرس: کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج- خیابان داروپخش طبقه اول واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کارخانجات داروپخش

شماره تماس :02144983953 داخلی 4298 .

تاریخ گشایش پاکت ها:روز چهار شنبه مورخ 1398/12/4

 سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.