شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد 36 تن برنج ایرانی هاشمی  را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه ،از روز سه شنبه 99/2/2 لغایت پایان وقت اداری سه شنبه 99/2/9 به واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کارخانجات داروپخش واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج-خیابان داروپخش طبقه اول مراجعه نمایند .تحویل پیشنهاد ها در پاکت در بسته  تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 99/2/15 در واحد حراست صورت خواهد گرفت. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.