شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت تامین نیتروژن مایع با مقدار تقریبی 300/000کیلوگرم (با درصد خلوص بزرگتر از 99.995) به مدت یکسال از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از روز شنبه  مورخ 99/2/6 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 99/2/10 دریافت و پس از تکمیل، مهر و امضا ،اسناد مذکور را تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1399/02/17 تسلیم نمایند.

آدرس: کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج- خیابان داروپخش طبقه اول واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کارخانجات داروپخش

شماره تماس :02144983953 داخلی 4298 .

تاریخ گشایش پاکت ها:روز چهار شنبه مورخ1399/2/24

 سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.