شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، جهت تامین 2540عدد فیلتر ازمایشگاهی (کارتریج ممبران و دیسکی) از شرکت های معتبر فعال در این زمینه دعوت به همکاری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند از زمان ارسال نامه  لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 99/2/24 با در دست داشتن معرفی نامه اسناد مناقصه را  واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در ساختمان اداری کارخانجات داروپخش دریافت نمایند و پس از تکمیل، مهر و امضا ،اسناد مذکور را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ99/2/30 تسلیم  واحد حراست شرکت کارخانجات داروپخش نمایند.

آدرس: کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج- خیابان داروپخش طبقه اول واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کارخانجات داروپخش

شماره تماس :02144983953 داخلی 4298 .

مبلغ تضمین در مناقصه :ارائه سپرده به میزان  5 درصد مبلغ پیشنهادی کل .