شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، کلیه عملیات عمرانی(تهیه مصالح)،الکتریکی و تاسیساتی بخش کارتریج خود را جهت تهیه و ساخت فضای کلین روم صنعت داروسازی به متراژ 500 متر را بر اساس شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه  از طریق مناقصه عمومی سراسری به پیمانکاران (اشخاص حقوقی)واجد صلاحیت واگذار نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از روز یک شنبه  مورخ 1399/02/21لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه 1399/02/28دریافت و پس از تکمیل، مهر و امضا ،اسناد مذکور را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/03/03 تسلیم نمایند.

آدرس: کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج- خیابان داروپخش طبقه اول واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کارخانجات داروپخش

مبلغ ضمانت نامه :5%مبلغ کل پیشنهادی

شماره تماس واحد کمیسیون معاملات :02144983953 داخلی 4298

شماره تماس واحد فنی و مهندسی:44983950 داخلی 4315

تاریخ گشایش پاکت ها:روز چهار شنبه مورخ99/03/07

         سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.