مجمع عمومی سالیانه شرکت کارخانجات داروپخش در تاریخ 99/02/24 راس ساعت 10 صبح در سالن همایش شرکت برگزار گردید.
.