شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد،تهیه و نصب و اجرای کارهای ساخت کانال گالوانیزه و کانال کشی بصورت سالیانه در بخش های مختلف شرکت کارخانجات داروپخش را بر اساس شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه  از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران (اشخاص حقوقی)واجد صلاحیت واگذار نماید.کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس مشروحه ذیل مراجعه واسناد مناقصه را از روز دو شنبه  مورخ  99/02/29لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 99/03/03دریافت و پس از تکمیل، مهر و امضا ،اسناد مذکور را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/03/11 تسلیم واحد حراست کارخانجات داروپخش نمایند.

آدرس: کیلومتر 18 اتوبان تهران کرج- خیابان داروپخش طبقه اول واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت کارخانجات داروپخش

مبلغ ضمانت نامه :5% مبلغ کل پیشنهادی

شماره تماس واحد کمیسیون معاملات :02144983953 داخلی 4298

شماره تماس واحد فنی و مهندسی:44983950 داخلی 4315

تاریخ گشایش پاکت ها:روز شنبه مورخ17/3/99

         سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.